O projekcie

Layer_109

Partnerzy

Zobacz listę partnerów

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Partner projektu
https://www.pgi.gov.pl
pgi_nri

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) jest jednym z najstarszych polskich instytutów naukowych o zasięgu ogólnokrajowym. Od 1919 roku pełni funkcje Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej zapewniając bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych oraz ostrzega o zagrożeniach naturalnych.

 

W lutym 2009 roku w uznaniu zasług Instytutu dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki, Rada Ministrów przyznała PIG status Państwowego Instytutu Badawczego. Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska. Obok działalności naukowej we wszystkich dziedzinach nowoczesnej geologii, Instytut prowadzi też prace popularyzatorskie, muzealne i wydawnicze.

 

Instytut dysponuje niezwykle obszerną i szczegółową wiedzą o środowisku naturalnym. W imieniu Skarbu Państwa, geologiczne dane z terenu całego kraju Instytut gromadzi w Narodowym Archiwum Geologicznym i geologicznych bazach danych. W dużej części dane te są udostępniane bezpłatnie w Internecie za pomocą licznych aplikacji, między innymi Portal GEOLOGIA i Aplikacja mobilna GeoLOG.

 

W głównej siedzibie w Warszawie i 7 jednostkach regionalnych (Gdańsk, Kielce, Kraków, Sosnowiec, Szczecin, Wrocław i Lublin) zatrudnionych jest ponad 900 osób, w tym ponad 120 z tytułem naukowym doktora i ponad 20 z tytułem naukowym doktora habilitowanego.

 

W Państwowym Instytucie Geologicznym znajdują się specjalistyczne laboratoria: Laboratorium Chemiczne, Laboratorium Analiz w Mikroobszarze i Centrum Badań Gruntów i Skał. Wyposażone są one w nowoczesną aparaturę badawczą wiodących światowych producentów. Laboratorium Chemiczne i Centrum Badań Gruntów i Skał posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 283 na badania chemiczne i właściwości fizycznych wód, osadów, skał, obiektów i materiałów biologicznych, produktów rolnych oraz na pobieranie próbek wody i gleby. Laboratorium Analiz w Mikroobszarze, wyposażone w mikrosondę jonową SHRIMP IIe/MC i mikrosondę elektronową CAMECA SX 100, prowadzi badania pierwiastków śladowych w mikroobszarze oraz analizy izotopowe, mające szerokie zastosowanie m.in. w datowaniu skał i procesów geologicznych, a także w ochronie środowiska, materiałoznawstwie, mikropaleontologii, mikrobiologii oraz archeologii. 

 

Instytut współpracuje z ośrodkami geologicznymi w kilkudziesięciu krajach świata. Jako członek EuroGeoSurveys, organizacji zrzeszającej europejskie służby geologiczne, uczestniczy w przygotowaniu opracowań realizowanych pod jej patronatem oraz bierze czynny udział w pracach grup eksperckich, których celem jest doradzanie odpowiednim strukturom Komisji Europejskiej.

Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot, Poland

Napisz do nas:

kontakt@ecudo.pl

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia